top of page

면적: 1000~1700m²

타겟: 3~12세

수용인원: 200~300명(예상 체류시간 150분 기준)

​콘텐츠 구성: Type A 전체항목 포함, 노리 MR 라                       이더,홀로렌즈 퍼레이드, VR, 상품샵

Germany.png
Type B
bottom of page